EÚ: Európsky parlament prijal nový zákon na boj proti globálnemu odlesňovaniu

Európsky parlament (EP) prijal nový zákon na boj proti globálnemu odlesňovaniu, ktorý v záujme boja proti zmene klímy a strate biodiverzity ukladá spoločnostiam povinnosť zaistiť, že výrobky predávané v Európskej únii (EÚ) neviedli k odlesňovaniu ani degradácii lesov.
BRATISLAVA 19. apríla (SITA) - Nariadenie schválili 552 hlasmi za, 44 europoslancov bolo proti a 43 sa zdržalo hlasovania. EP o tom informuje prostredníctvom svojej webstránky.

Dovoz z určitých krajín alebo dovoz určitých surovín síce nebude zakázaný, ale spoločnosti budú smieť výrobky v EÚ predávať len vtedy, ak príslušní dodávatelia predložia tzv. vyhlásenie o náležitej starostlivosti, ktoré potvrdí, že príslušný výrobok nepochádza z oblasti, ktorá bola odlesnená a jeho výroba neviedla k degradácii lesov, najmä nenahraditeľných pralesov po 31. decembri 2020.

Podľa požiadaviek europarlamentu musia spoločnosti tiež preukázať, že tieto výrobky sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi krajiny výroby. To znamená, že boli dodržané ľudské práva a práva príslušného pôvodného obyvateľstva.

Nové nariadenie sa vzťahuje na hovädzí dobytok, kakao, kávu, palmový olej, sóju a drevo vrátane výrobkov, ktoré tieto komodity obsahujú alebo pri ktorých výrobe boli niektoré z nich použité, ako aj zvieratá, ktoré kŕmili niektorou z týchto surovín. Predpis vychádza z pôvodného návrhu Európskej komisie (EK). Počas rokovaní sa EP podarilo rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia na kaučuk, drevené uhlie, výrobky z tlačeného papiera a niektoré deriváty palmového oleja, informujú v tlačovej správe. Rozšírili tiež definíciu pojmu degradácia lesov, ktorá teraz zahŕňa aj premenu pralesov alebo prirodzene sa regenerujúcich lesov na lesné plantáže.

Komisia do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia na základe objektívnych a transparentných kritérií klasifikuje krajiny alebo ich časti na tie s nízkym, štandardným alebo vysokým rizikom. Na výrobky z krajín s nízkym rizikom sa bude môcť uplatniť postup zjednodušenej náležitej starostlivosti. Vykonávanie kontrol bude závisieť od miery rizika v príslušnej krajine. V prípade obchodovania s výrobkami z vysokorizikových krajín sa kontrola vykoná u deviatich percent hospodárskych subjektov, v prípade krajín so štandardným rizikom to budú tri percentá a v prípade krajín s nízkym rizikom len jedno percento.

Spoločnosti budú musieť príslušným orgánom EÚ sprístupniť informácie, ako sú napríklad zemepisné súradnice. Orgány EÚ tak budú môcť pomocou satelitného monitorovania a analýzy DNA kontrolovať, odkiaľ výrobky skutočne pochádzajú.

Na hospodársky subjekt alebo obchodníka, ktorý poruší pravidlá, sa budú vzťahovať primerané a odrádzajúce sankcie. Maximálna výška pokuty pritom bude predstavovať najmenej štyri percentá jeho celkového ročného obratu v EÚ.

„Na pultoch našich supermarketov sa stále príliš často objavujú výrobky pokryté popolom z vypálených dažďových pralesov a nenávratne zničených ekosystémov. Výrobky, ktoré pôvodných obyvateľov pripravili o živobytie. Príliš často sa tak dialo bez vedomia spotrebiteľov. Preto som rád, že európski spotrebitelia si teraz môžu byť istí, že keď si dajú tabuľku čokolády alebo zaslúženú šálku kávy, nebudú sa nevedomky podieľať na odlesňovaní. Nový právny predpis má nielen obrovský význam pre náš boj proti zmene klímy a strate biodiverzity, ale mal by tiež prelomiť prekážky, ktoré nám bránia v prehlbovaní obchodných vzťahov s krajinami, ktoré majú rovnaké environmentálne hodnoty a ambície,“ vyjadril sa po hlasovaní spravodajca Christophe Hansen.

Nariadenie musí teraz ešte formálne schváliť Rada EÚ a do platnosti vstúpi 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


Príspevky autora SITA
Mohlo by Vás zaujímať
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.